אתר wemoms הוקם במטרה ללוות נשים החל משלב המחשבה ותכנון ההריון ולאורך שנות האמהות.

באתר מתפרסמים כתבות על נושאים הנוגעים לנשים ולאמהות ומאמרים מקצועיים שנכתבים על ידי אנשי מקצוע.

אתר www.wemoms.co.il שואף ופועל להצגת תוכן חדש, מעניין ובעל ערך. בנוסף על תוכן מקורי שמייצר האתר, מועלים בו תכנים שנשלחים על-ידי אנשי יחסי ציבור. בנוסף מעלה האתר קישורים לרכישת כרטיסים באתרים שונים ובהם אטרקציות, חופשות בארץ ובחו"ל והצגות, תוך שבעליו זוכים לעמלה בעבור מכירת הכרטיסים דרכו. כל גולש/ת המבצע/ת רכישה דרך האתר  www.wemoms.co.il  מסכים בזאת כי בעלי האתר יקבלו את עמלת המכירה.

תנאי השימוש

השימוש בתכני האתר הינו על אחריות הקורא/ת בלבד. מטרת התכנים המופיעים באתר, וכן בעמודי הרשתות החברתיות הקשורים לאתר, היא לתת אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה רפואית או אישית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

על אף שהאתר והחברה פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או ניסוחו.

אין בשום מקרה ובשום אופן להסתמך על הכתוב באתר wemoms.co.il כעל עצה אישית או מקצועית.

צוות האתר ומנהליו לא יישאו בכל אחריות משפטית או רפואית לכל נזק אם ייגרם בעקבות שימוש שנעשה על בסיס מידע המופיע באתר. כל העושה שימוש במידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

אתר wemoms.co.il ו/או ספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים אחריות על התכנים באתר, תוכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם והשפעתם, אם תהיה, ישירה כעקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.

הקורא מאשר בזאת כי ידוע לו שחלק מהתכנים המופיעים באתר מבטאים דיעה אישית של הכותב בלבד.

לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי אתר wemoms.co.il ו/או בעליו ומנהליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים. המשתמש לבדו יישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו.

אתר www.wemoms.co.il שואף ופועל להצגת תוכן חדש, מעניין ובעל ערך. בנוסף על תוכן מקורי שמייצר האתר, מועלים בו תכנים שנשלחים על-ידי אנשי יחסי ציבור. בנוסף מעלה האתר קישורים לרכישת כרטיסים באתרים שונים ובהם אטרקציות, חופשות בארץ ובחו"ל והצגות, תוך שבעליו זוכים לעמלה בעבור מכירת הכרטיסים דרכו. כל גולש/ת המבצע/ת רכישה דרך האתר  www.wemoms.co.il  מסכים בזאת כי בעלי האתר יקבלו את עמלת המכירה.

ידוע למשתמש כי הוא ורק הוא אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באינטרנט, לרבות באתר זה, כרוך בסיכונים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר wemoms.co.il , לרבות אלה הנובעים מטעות במסירה או בהבנה של הוראות המשתמש.

המשתמש מוותר על תביעה לפיצוי ו/או שיפוי ופוטר את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם מכל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה כלשהי של החברה ו/או האתר ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ללא אישור החברה. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפרטי המידע ו/או השירותים שמקורם באתר.

הרשמה לאתר

באם נרשמת לאתר, פרטייך ישמשו את צוות האתר לפי בקשת הגולש ולא יועברו לצד שלישי.

הגולש יכול להסיר עצמו מרשימת הדיוור או הרשמתו לאתר בכל עת שיחפוץ בכך.

אתר wemoms.co.il לא יהיה אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש באתר לבין עסקים ו/או אנשי מקצוע המפרסמים ו/או מייעצים באתר, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש ולא יישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא, העמוד בו צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מיקום המחשב שבאמצעותו נכנס לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שיימסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

פרסומים

תכנים פרסומיים הינם תחת האחריות הבלעדית של המפרסמים. האתר אינו אחראי לתוכן מודעות, "באנרים", כתבות מקודמות או לכל חומר פרסומי אחר המופיע באתר.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ככל שתיווצר, אינם אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, ואינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

קישוריות

ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים.

לאתר ו/או למי מטעמו אין כל שליטה באתרים ו/או במקורות אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם.

אתר wemoms.co.il אינו נושא בכל אחריות על קישורים היוצאים ממנו ל אתרים אחרים, תוכנם והשפעתם על הקורא.

יובהר כי על אף קיום אבטחת המידע, האפשרות לגישה בלתי מורשית למידע באתר קיימת, ואין האתר מתחייב שהאתר ו/או שירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן בהם והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן שייגרם כתוצאה מכך.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב ובתוכן, שייכים לאתר wemoms.co.il.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למכור, לשדר, לצלם, לשנות  או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת צוות האתר מראש ובכתב.

ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ו/או האתר ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

המפרסמים באתר מתחייבים בזאת כי זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיהם הם מקוריים והם בעלי הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, המפרסם מאשר כי הינו בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הינו בעל הרשות להתרת פרסומו באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, מקנה המפרסם לאתר wemoms.co.il רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

לאתר wemoms.co.il שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעת בלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.

השימוש באתר הינו לצורך ביצוע הפעולות המוצעות באתר ולצורך זה בלבד. אין לעשות ולא ניתן יהיה לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע הנמסר בו לכל מטרה אחרת, בין אם מסחרית ובין אם לאו.

האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. האתר רשאי להפסיק את פרסומו בכל עת ומעת לעת ובכלל. האתר לא יישא בכל אחריות בגין כך ולא בגין תקלה שקרתה שלא באחריותו, ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

שיפוי ופיצוי

המשתמש מסכים בזאת, לשפות ו/או לפצות את אתר wemoms.co.il ו/או כל אדם מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, לרבות כל הוצאה הכרוכה בהליך משפטי, אשר נובעים מהפרת התנאים, ההתניות וההודעות בתנאי שימוש אלה על ידי המשתמש או בקשר עם פעילות המשתמש באתר.

שינוי בתנאים ובהתניות

אתר wemoms.co.il שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש ובכלל זה בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש בכל עת. אתר wemoms.co.il רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות את תנאי השימוש, דמי השירותים או כל חיוב אחר למשתמש, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י האתר.

"משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.
"תכנים" – כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע רפואי, שירותים רפואיים, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא ובכל שירות שהוא הניתן באתר ו/או באמצעותו ו/או בקשר אליו, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש.

דילוג לתוכן